• Пробиотици ProLact - космическите храни | София: 088 5205153 | Пловдив: 032/621902

Общи условия за използване

Общи условия

ПРЕДМЕТ

1. Тези общи условия уреждат отношенията между "ПроЛакт Трейд" ЕООД (Продавач) и потребителите на неговата интернет страница – интернет магазин (сайта).

ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

2. "ПроЛакт Трейд" ЕООД/Продавач/ е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, с ЕИК: 207535751,

ДДС номер: BG207535751,

адрес на управление: България, област София (столица), район Възраждане, община Столична, гр. София 1330, ул. "Гюешево" 83, бизнес център "Сердика", сграда 1, офис 004,

МОЛ: Богомил Александров

банкова сметка IBAN: BG48FINV91501016700688 лева , банков Код BIC: FINVBGSF "Първа Инвестиционна Банка" ЕАД,

3. ProLact е запазена търговска марка на "ПроЛакт" ЕООД с ЕИК 206046540 и е нейна собственост. Продавача администрира интернет страниците www.prolact.bg, www.mlm.bg, www.daflorn.com, www.bio-milk.com и съответните им поддомейни.

4. Връзка с Продавача се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: +359-2-9204385, +359-88-5205153 или на електронен пощенски адрес (имейл):

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

5. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу имат следното значение:

5.1. Продавач - ПроЛакт Трейд ЕООД или всеки от партньорите от партньорската мрежа на "ПроЛакт Трейд" ЕООД, публикувани на сайта.

5.2. Партньорска мрежа - Независими търговци, с които Продавача е сключил договор за продажба на негови стоки и услуги при определени условия в техните търговски обекти.

5.3. Сайт – интернет страниците, прикачени към домейните www.prolact.bg, www.mlm.bg, www.daflorn.com, www.bio-milk.com и съответните им поддомейни.

5.4. Клиент - Всяко лице, което не е служител на Продавача и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.

5.5. Акаунт - елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, с който всеки клиент се идентифицира и който позволява само на този клиент да прави Поръчка, както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.

5.6. Поръчка - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

5.7. Каталог - списък от елементи (стоки и услуги), намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.

5.8. Стока/Услуга - елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.

5.9. Договор - всеки договор, сключен от разстояние между Продавачa и клиент за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

5.10. Съдържание - Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които Продавачa има сключен партньорски договор под някаква форма.

5.11. Бюлетин, Брошура, Съобщение - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на партньорската мрежа и/или Продавачa, без обвързване с предоставената информация.

5.12. Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

5.13 Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.

7. Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.

8. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от Продавачa. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.

10. Продавачa си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

11. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Република България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт Клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).

12. Продавача уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия. Актуална информация за всяка от стоките е налична на интернет страницата на нейния производител. Клиентът е длъжен да провери на интернет страницата на съответния производител какви са външният вид и габаритните размери на всеки продукт, ако тези характеристики имат съществено значение за него.

13. Характеристиките, описанията и цените на стоките/услугите на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.

14. Продавача си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.

15. Продавача не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.

16. Продавача си запазва правото да публикува рекламни карета (банери) от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

17. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

18. Възможно е сайтът да съдържа линкове (връзки) към други сайтове, като Продавача не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.

19. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

20. Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.

21. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

22. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.

23. Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката.

24. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.

25. Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка или внос по заявка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.

26. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходната точка 25.

27. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

28. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

29. Продавача може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Продавача не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

30. Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

31. Всички цени на сайта са обявени в български лева (BGN) с включено ДДС.

32. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Продавача при възможност може да посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

33. Възможно е след закупуването на стока или услуга Продавача да поиска по имейл на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.

34. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

35. При представянето на стоките и услугите Продавача си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.

36. Продавача си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.

37. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

38. Продавача не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

39. Продавача може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Продавача.

ПОРЪЧКА

40. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

41. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

42. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

43. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

44. Продавача си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.

45. Продавача не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са с доставка само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на дружеството.

46. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

47. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

48. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Продавача се свързва с клиента по телефон или e-mail за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

49. Извън хипотезата на чл. 48 по-горе, клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението и/или на телефони: +359-2-9204385, +359-88-5205153 или на имейл адрес: . В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

50. Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

51. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.

52. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:

52.1. Наличие на съществено несъответствие с описанието на стоката, налично на сайта. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.

52.2. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.

53. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено в рамките на посочения срок.

54. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефони: +359-2-9204385, +359-88-5205153 или на имейл адрес:

55. Стоките следва да бъдат върнати в централният офис на Продавача: гр.София, ул. Гюешево 83, Бизнес Център Сердика с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани както следва: състоянието им, серийни номера и съответствие с условията на връщане. Моля да имате предвид, че стоки изпращани до офис на куриерски фирми Еконт Експрес и Спиди няма да бъдат приемани, защото там не могат да бъдат преглеждани адекватно.

56. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и писмено е уведомил за това доставчика.

57. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.

58. Възстановяването на сумата се извършва по банков път на сметката уточнена при заявката за връщане или на каса в централния офис на Продавача. Ако плащането е направено с банкова карта, сумата се връща по картата, от която е направено плащането.

59. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14 дневния срок.

60. Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

61. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

62. В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

63. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

63.1. за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

63.2. за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;

63.3. за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

63.4. за консумативи, разпечатани от клиента;

63.5. за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;

63.6. за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;

63.7. когато клиентът изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага само за тези допълнителни услуги или стоки;

63.8. когато не е изпълнено условието стоката да бъде върната на Продавача запечатана в своята оригинална опаковка и ненарушен търговски вид;

63.9. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

63.10. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

63.11. за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

63.12. за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

63.13. предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.

64. Условия за връщане или замяна:

64.1. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;

64.2. Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка с които е била доставена;

64.3. Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;

64.4. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

64.5. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

65.6. Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането в началния вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на стоката като втора употреба, или по избор на клиента да му достави стоката обратно за негова сметка.

ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

66. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

67. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

68. Обикновено начините на плащане, които предлага Продавача са: в брой, с карта, банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод.

69. Продавача издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването в самия акаунт на клиента. При начин на плащане с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ заместващ касовата бележка.

70. Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави всичката необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването. В противен случай Продавача издава само касов бон. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод Продавача издава фактура на физическо лице с данните от акаунта или с предоставените данни за фактура.

71. За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.

72. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

73. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

74. В случай, че Продавача не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

ДОСТАВКА

75. Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма - на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма, чрез собствен транспорт на посочен от клиента адрес (до входа на адреса или най-близкото място, където е възможно да се паркира) или в магазин от партньорската мрежа на Продавача.

76. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

77. Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.

78. Времето за доставка обикновено е: до 2 работни дни за всички стоки налични в централен склад.

79. В страницата на Продавача се посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка. Ако продуктът не може да бъде доставен, Продавача се задължава да информира за това клиента.

80. Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 200 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента, ако стоките не са в промоция или клиентът не ползва други намаления или отстъпки. Във всички случаи преди завършването на поръчката Продавача ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати, ако има такива.

81. Доставката в магазин от партньорската мрежа на Продавача е безплатна, като доставката се изпълнява съгласно графика за доставки на Партньора.

82. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.

83. Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа и събота между 09.00 и 13.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

84. При доставка с куриер в деня на доставка клиентът получава имейл и/или SMS от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя стикер, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката се счита анулирана.

85. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

86. Продавача или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефона или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

87. Всички стоки са застраховани до момента на получаване и пристигат с документи - касова бележка (или фактура, ако има изискана такава). При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ заместващ касовата бележка.

88. Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента - страна по договора.

89. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.

90. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраното от Продавача дружество за куриерски услуги приеме стоките.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

91. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

ГАРАНЦИИ

92. Стоките, които Продавача предлага, съгласно действащото законодателство, нямат гаранция, гаранционно обслужване или гаранционен срок.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

93. Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

94. Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Продавача или на трети лица, като в този случай Продавач притежава разрешение за ползване.

95. Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

96. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Продавача и клиента или трета страна.

97. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на Продавача.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

98. Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

99. Продавача може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

100. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.

101. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на Продавача.

102. Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

ЛИЧНИ ДАННИ

103. Продавача събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към Продавача, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политиката за защита на личните данни на Продавача, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.

104. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

105. Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ОТГОВОРНОСТ

106. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

107. Продавача не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

108. Продавача не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

109. Продавача не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

110. Продавача не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

111. Продавача при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

112. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

РЕКЛАМА

113. При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Продавача.

114. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

115. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

116. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

117. Продавача си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

118. Продавача не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

119. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

120. Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

121. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

122. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

123. С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

124. Споровете, които могат да настъпят между клиент и Продавача, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на клиенти физически лица. Споровете с клиенти - физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към родово и местно компетентния български съд.

125. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн клиентът може да се възползва от услугите на сайта Онлайн Решаване на Спорове

© ПроЛакт Трейд ЕООД 2004-2024. Всички права запазени!
Официален разпространител за България на пробиотици ProLact